.

promotionsfotofotograf Jakke Nikkarinen

Kristina Malmio,
docent, FD Curriculum vitae

Studier och examina

2005 Filosofie doktor, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet. Avhandling Ett skrattretande (för) fall. Teatraliskt metaspråk, förströelselitteratur och den bildade klassen i Finland på 1910- och 1920-talen.

1995 Filosofie licentiat, Litteraturvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi. Avhandling En pikara i det romantiska landskapet. Kritiska betraktelser över feministisk forskning i den romantiska genren utgående från verk av Hilja Valtonen.

1992 Filosofie kandidat, Litteraturvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi. Avhandling Lilja av stål. Kaari Utrio och den romantiska genrens normer.

Docentur
2007 Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet.

Vetenskapliga pris

2006 Pris ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond (Svenska Litteratursällskapet i Finland) för doktorsavhandlingen. Prismotiveringen var följande: ”Avhandlingen granskar på ett intelligent sätt det självreflexiva sättet att skriva inom finsk och finlandssvensk förströelselitteratur under de första decennierna av 1900-talet. Med det tvärvetenskapliga arbetsfältet, det speciella materialvalet och det diskursiva närmelsesättet visar författaren elegant och initiativrikt på nya vägar inom forskningen.”


Nuvarande tjänst

2011 Tf. universitetslektor, avdelningen för nordisk litteratur, Finska, finsk-ugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet.

Akademisk arbetserfarenhet

2007−2009 Forskare i projektet Tidig finlandssvensk litteratur: program och praktik, Svenska litteratursällskapet i Finland/Helsingfors universitet och Åbo Akademi.

2006 Tf. universitetslektor, avdelningen för nordisk litteratur, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet.

1999−2006 Assistent, avdelningen för nordisk litteratur, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet.

1998 Forskare, Litteraturvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi.

1997−1999 Examinator för feministisk litteraturvetenskap vid Kristina-institutet, Helsingfors universitet.

1996−1998 Tf. lektor i finlandssvensk litteratur, avdelningen för nordisk litteratur, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet.

1993−1996 Forskare, Svenska litteratursällskapet i Finland.

Handledning av doktorsavhandlingar

2009- FM Hanna Lahdenperä, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet. (”Hon man inte trodde fanns” – Spår av den postmoderna hjältinnan i Monika Fagerholms Diva.)
2007- FM Anna Biström, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet. (”Tilltal och adressivitet i Eva Dahlgrens rocktexter”.)

tillbaka upp

Viktigaste sakkunniguppdrag

2009, 2010 Medlem i Helsingfors universitets sakkunnigråd.

2006, 2009, 2010
Referee för tidskriften Kirjallisuudentutkimuksen aikakausilehti Avain och tidskriften Kulttuurintutkimus.

2006, 2007, 2008
Opponent och granskare av licentiatavhandlingar vid Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä och Uleåborgs universitet.

2008−2010 Medlem i Finsk Tidskrifts redaktionsråd.

2007 Granskare av manuskript för Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

2006 Evaluerare av stipendieansökningar.

2002−2004 Medlem i Studia Fennica Litterarias redaktion.

1993−1996 Sekreterare för Litteraturvetenskapliga nämnden, Svenska litteratursällskapet i Finland.

Viktigaste besök utomlands

2008 Ett vistelsestipendium beviljat av Kulturfonden för Sverige och Finland för forskning vid Kungliga biblioteket, Sverige.

2008 Gästföreläsare vid institutionen för Finsk og kvensk, Institutt for kultur og litteratur, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø, Norge.

2005 Gästföreläsare vid Katedra madarského jazyka a literatúry, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovakien. Utskickad av Cimo/Ukan.

2003 Gästföreläsare vid Katedra Skandynawistyki i Baltologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznan, Polen. Utskickad av Cimo/Ukan.

Viktigaste samhälleliga uppdrag i anknytning till litteratur

2010 Ordinarie medlem i den finländska bedömningskommittén för Nordiska rådets litteraturpris 2010–2014.

2009 Valde vinnaren av Svenska Yles litteraturpris 2009.

2009 Medlem i juryn som valde vinnaren av Runebergspriset.

2008–2009 Litteraturrecensioner i Helsingin Sanomat.

2004–2008 Litteraturrecensioner i Hufvudstadsbladetissa.

2006−2009 Suppleant i den finländska bedömningskommittén för Nordiska rådets litteraturpris.

2000−2002 Redaktör och diskussionsdeltagare i litteraturprogrammet Kirja A & Ö i Finlands TV 1.

tillbaka upp