.

foto av Kristina

Kristina Malmio, litteraturforskare

Mina forskningsintressen är litteratursociologi och litteraturteori samt finlandssvensk och finsk litteratur. Jag har även forskat i parodi, ironi, metafiktivitet, populärlitteratur, romantiska genrer och feministisk litteraturteori.

Jag disputerade 2005 med en litteratursociologisk doktorsavhandling om metafiktiva drag i finlandssvensk och finsk populärlitteratur på 1910- och 1920-talen. Avhandlingen belönades av Svenska litteratursällskapet i Finland.

Sedan 2007 är jag docent i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. För tillfället arbetar jag som tf. universitetslektor på institutionen för Finska, finsk-ugriska och nordiska språken och litteraturen vid HU. Åren 2007-2009 var jag anställd som post dok-forskare i det av Svenska litteratursällskapet finansierade projektet Tidig finlandssvensk litteratur: program och praktik, ett litteraturvetenskapligt projekt med forskare från Helsingfors universitet och Åbo Akademi. Före disputationen hade jag befattningar som assistent och som tf. universitetslektor vid avdelningen för nordisk litteratur, HU. Jag har arbetat som sakkunnig i granskningen av vetenskapliga projekt vid Helsingfors universitet och är handledare till doktorander.

Länken till mina forskningssidor vid Helsingfors Universitet; Kristina Malmio, research database Tuhat